ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

ÜROFLOVMETRE

Ýþeme sýrasýnda idrar akýmýnýn hýzýný, þeklini ve miktarýný gösteren bir testtir. Ýdrar kesesine ait nedenlerle veya idrar kesesinin çýkýþýndan sonraki hastalýklarda (prostat hipertrofisi, üretra darlýklarý gibi) bozulmuþ olan iþeme fonksiyonunun araþtýrýlmasýnda kullanýlýr.


 


Aktif Ziyaretçi : 10       Toplam Ziyaretçi : 298031