ALKA RADYOLOJİK TANI MERKEZİ

Endoanal Ultrason

Aðrýlý bir yöntem deðildir. Anestezi gerekmez. Ýncelemeden birkaç saat önce rektum temizliði için fleet enema ile sýnýrlý bir boþaltým gerekebilir. Biz incelemeyi hasta sol yanýna yatarken gerçekleþtirmekteyiz. Prob, anal kanal yoluyla rektum lümenine yerleþtirilir. Ultrason cihazýnýn ekranýndaki görüntü, hastanýn yatýþ pozisyonundan baðýmsýz olarak (ön kýsým saat 12, sað kýsým saat 3, arka kýsým -natal kleft- saat 6, sol kýsým saat 9 olacak biçimde) saat ölçümleri ile standart þekilde tanýmlanýr. Ýnceleme süresi ortalama 5-10 dakikadýr.


Aktif Ziyaretçi : 10       Toplam Ziyaretçi : 298031